SMMM değerlendirme ölçütleri

SMMM değerlendirme ölçütleri


STAJA BAŞLAMA SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
TÜRMOB tarafından Anadolu Üniversitesi aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sınavı, 100 sorusu alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür olmak üzere toplam 120 soruluk test biçiminde yapılan ve ayrıntıları aşağıda açıklanan bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilen bir sınavdır.
 
Bağıl Değerlendirme Sistemi,  adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları,  adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir. 
 
Bağıl değerlendirme yönteminde ölçme sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra,  değerlendirme işlemi yapılır. Bağıl değerlendirmede bir adayın başarısı sınavdaki öteki adayların puanlarına ve başarısına yani grubun tümünün başarısına bağlı olarak belirlenir. Tüm adayların puanlarının ortalamasının temel alındığı bu değerlendirmede, adayın puanının bu ortalamanın altında ya da üstünde olması onun içinde bulunduğu gruba göre başarılı ya da başarısız olduğunu gösterir. Adayın doğru sayısı değişmese bile,  grubun ortalaması değiştiğinde adayın başarı durumu da değişir.  Bu nedenle özellikle test tipi sınavlarda bağıl değerlendirme sistemi en adil ve en nesnel olan değerlendirme biçimidir.
 
Bu değerlendirme biçiminde, ham notların ortalaması, her notun ortalamadan ne kadar sapma gösterdiği, bu ortalamadan sapmaların genelde ne oranda olduğu bulunarak, değerlendirmeye esas notlar,    bir notun,  ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde olduğunun ifadesi olan bir standart not biçimiyle ifade edilir.  Bu suretle,  adaylar ortalama performansları ölçütüyle birbirleriyle kıyaslanabilecekleri bir not sistemi ile değerlendirilmiş olurlar. Gerek mesleki kalitenin yükseltilmesi,  gerekse sınava katılan adayların bilgi düzeylerinin ve sınav sorularının zorluk derecelerinin değişkenlik arz etmesi sebebiyle,  sınava katılan adayların en başarılılarının staja kabul edilebilmesi için bu sistem uygulanmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan birçok sınavda da kullanılmaktadır.
 
Staja Giriş Sınavlarında,  sınava giren tüm adayların iki ana başlıkta başarı puanları (Genel Kültür ve Alan Bilgisi)  ayrı ayrı ve ortalamaları 50,  standart sapmaları  10  olacak biçimde  normal  dağılıma  göre  hesaplanmakta,  daha  sonra  bu  iki  ana  başlıkta  aldıkları puanlardan  ağırlıklı başarı puanları bulunmaktadır. Ağırlıklı başarı puanına Genel Kültür ve Alan Bilgisi soru sayılarına göre katkı vermektedir. Bu işlemin yapısı gereği değerlendirme sonucu adaylara verilen başarı puanları tam sayı olmadığı gibi doğrusallık da göstermemektedir.  Bu nedenle,  her sınavda aynı doğru sayısı ile aynı puanın alınması beklenemez. Geçmiş sınavlarda sınava giren adayların genel seviyesine bağlı olarak, soruların %55’ini doğru cevaplayan adayların başarılı sayıldığı sınavlar olduğu gibi, soruların %63’ünü doğru cevaplayan adayların başarısız bulunduğu sınavlar da olmuştur. Hesaplama sonucu elde edilen Sınav Başarı Puanları ÖSS sınavlarında da olduğu gibi tam sayıya yuvarlanmamaktadır.  Bu değerlendirme sisteminde ortalamanın 50 alınmasının nedeni dağılımın orta noktasını bulmak ve normal dağılımın tepe noktasını burada oluşturmaktır. Bu dağılımı oluşturduktan sonra staj yönetmeliğinin 7.maddesi uyarınca sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar staja kabul edilmektedir.  
                                              
Sonuç olarak,  izlenen yöntemde sınava giren adayların başarıları aşağıdaki grafiğe benzer çıkmaktadır.

Bağıl değerlendirme yöntemi sınav değerlendirmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntem olup,  2004 yılına kadar Staja Giriş Sınavlarını  yapan  ÖSYM  tarafından  da  TÜRMOB-TESMER  Staja Giriş  Sınavlarında  kullanılmış  olup,  bu  yöntem ÖSS  sınavlarında, Anadolu Üniversitesi’nin  yaptığı  pek  çok  kurum  sınavında  ve  kredili  sistemle  değerlendirme  yapan öğretim kurumlarında da kullanılmaktadır.
 
  • Adres : Eski Osmanlı sok. Dilan Sitesi No: 4 A Blok Kat :3 D:6 Mecidiyeköy / İstanbul
  • Telefon: 0 212 543 44 42
  • Fax: 0 212 543 44 42
  • Email: info@akademikakademi.com


    Bu bölümden sizler için SMMM ,DGS,ALES gibi alanlarla ilgili hazırlamış olduğumuz testlere ulaşabilir ve çözebilirsiniz.


  • ALES SINAV SONUÇLARI
  • DGS SINAV SONUÇLARI
  • SMMM SINAV SONUÇLARI

Copyright © 2019 akademikakademi.com